کلمه مورد جستجو :
 
Untitled Untitled
 

ورود نمايندگان

نام کاربري : 
کلمه عبور : 
 

مشخصات فني محصولات

 
 

فروش اينترنتي

 

محاسبه گر اقساط

مبلغ درخواستي

ريال

نرخ سود

%

مدت بازپرداخت

ماه

اقساط هر ماه

ريال

 

کاربر محترم:

    متن ذيل به عنوان اعلام شرايط درخواست ثبت نام خودرو  في مابين مشتري كه از اين پس خريدار ناميده مي شود از يك طرف و شركت آرين خودرو كه منبعد فروشنده ناميده مي شود از طرف ديگر، مطابق شرايط عمومي و اختصاصي ذيل كه تعيين كننده حدود مسئوليتهاي فروشنده و خريدار مي باشد، صادر مي گردد.

شرايط عمومي:

ماده 1- کليه وجوه صرفا به صورت پرداخت الكترونيكي از طريق بانكهای ملت، پارسیان و سامان به نام شركت ايراني آرين خودرو  پرداخت مي گردد.

تبصره 1: نماينده شركت آرين خودرو به هيچ وجه مجاز به دريافت وجه نقد، چك پول و يا مبلغي خارج از بخشنامه هاي صادره نمي باشد.

تبصره 2: در صورت پرداخت وجه نقد به نمايندگي و يا بروز هر گونه مغايرت بين ذينفع و خريدار، كليه مسئوليتها و عواقب آن به عهده خريدار خواهد بود.

ماده 2- مشخصات شناسنامه اي خريدار بايد با مشخصات مندرج در اين برگه مطابقت نمايد و چنانچه نقص يا اشتباهي در مشخصات ارائه شده از سوي خريدار وجود داشته باشد مسئوليت آن برعهده خريدار بوده و در صورت امكان اصلاح، خريدار مي بايست هزينه هاي مربوط به اصلاح اسناد و مدارك را پرداخت نمايد.

تبصره 1: بديهي است طرح هر گونه ادعايي از سوي خريدار مسموع نخواهد بود.

ماده 3- فروشنده موظف مي باشد بدون دريافت هر گونه وجهي از خريدار، خودروي خريداري شده را به  محل ثبت نام كننده حمل نموده و در قبال خدماتي نظير تحويل خودرو، انجام صلح نامه، تغيير مدل خودرو، تغيير آدرس، انصراف و تسويه حساب، حق دريافت هيچگونه وجهي را نخواهد داشت. 

ماده 4- شماره گذاري خودرو براساس مقررات جاري كشور مي باشد و محل شماره گذاري خودرو براساس آدرس محل سكونت مندرج در قرارداد تعيين خواهد شد.

تبصره 1: قيمت ارائه شده شامل بيمه ماشين، هزينه شماره گذاري و حقوق شهرداري نمي باشد.

تبصره 2: در صورتي كه خريدار خودروئي را قبلا خريداري نموده باشد، موظف است آدرس محل سكونت خود را طبق پلاك قبلي اعلام نمايد و يا براي تغيير آدرس ابتدا به مراكز خدمات خودروئي راهنمايي و رانندگي مراجعه نمايد.

ماده 5- خريدار موظف به ارائه نشاني دقيق و كامل محل سكونت خويش بوده و هر گونه تغيير در آدرس محل سكونت و تلفن خود را مي بايست در اسرع وقت و كتبا  به فروشنده اعلام نمايد، بديهي است در صورت عدم شناسايي خريدار به جهت قصور از موارد فوق، مسئوليتي بر عهده فروشنده نخواهد بود.

تبصره 1: با توجه به اينكه كليه مكاتبات با خريدار براساس آدرس ارائه شده در اين سايت صورت مي گيرد لذا هر گونه مكاتبه اي كه از طرف فروشنده به نشاني خريدار ارسال شود ابلاغ شده تلقي مي گردد و عدم مراجعه متقاضي مشمول پرداخت سود تاخير توسط فروشنده نمي گردد.

ماده 6- خودرو مورد درخواست خريدار مشمول ضوابط گارانتي طبق بخشنامه هاي جاري شركت آرين خودرو يدك و مندرجات برگ گارانتي خودرو مي باشد.

ماده 7- خريدار در زمان تحويل خودرو مي بايست از صحت و سلامت آن آگاهي يافته و به همراه خودرو مدارك مربوطه از جمله سند، كارت گارانتي، بيمه نامه و ساير اوراق ديگر را از فروشندگي دريافت و مشخصات مندرج در اين مدارك را كنترل نموده و در صورت مشاهده هرگونه مغايرت نسبت به اصلاح آن از طريق نمايندگي اقدام نمايد.

ماده 8- كليه عمليات ثبت نام و تحويل خودرو و مدارك آن توسط پرتال جامع خودرو كشور و نمايندگي مجاز آرين خودرو و مطابق بخشنامه هاي اعلام شده توسط شركت آرين خودرو صورت خواهد گرفت و خريدار مي تواند هرگونه نقطه نظر، شكايت و انتقاد خود را با نمايندگي و يا شماره تلفن هاي  2356758 0311و  03112356759 و يا در سايت  www.ariankhodro.com اعلام نمايد.

تبصره1:  ارائه فرم درخواست خريد صادره از  سايت  ممهور شده به  مهر و امضاي نمايندگي، ملاك عمل جهت انجام ساير عمليات خواهد بود

شرايط اختصاصي:

ماده 1- مهلت تحويل خودرو بر اساس بخشنامه هاي اعلام شده توسط شركت آرين خودرو مي باشد و در صورت بروز تاخير در تحويل خودرو، فروشنده موظف به محاسبه و پرداخت جريمه مطابق شرايط ثبت نامي مندرج به صورت سالانه 12% مبلغ واريزي به روش محاسبه بانك هاي دولتي بعنوان دير كرد به خريدار پرداخت خواهد نمود.

تبصره 1: زمان محاسبه سود تاخير، تاريخ صدرو فاكتور مي باشد و فاصله زماني بعد از صدور فاكتور تا تخصيص و نصب پلاك راهنمايي و رانندگي در محاسبات اين بند لحاظ نمي گردد و در صورت تاخير ناشي از شماره گذاري هيچگونه مسئوليتي متوجه فروشنده نمي باشد.

تبصره 2: كارت خودرو و شناسنامه آن توسط راهنمايي و رانندگي صادر مي شود و در صورت تاخير در صدور اين اسناد، هيچگونه مسئوليتي متوجه فروشنده نمي باشد.

ماده 2- انصراف از خريد و فسخ قرارداد از جانب خريدار فقط تا زماني كه خودرو به مشتري تخصيص نيافته است، امكان پذير مي باشد.

ماده 3- در صورت انصراف خريدار كل مبلغ پرداختي حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ فسخ قرارداد به خريدار مسترد خواهد شد.

ماده 4- در صورت تأخير در واريز باقيمانده مبلغ درخواستي توسط خريدار خسارت وارده به ميزان سالانه 13% به روش محاسبه بانك هاي دولتي مأخذ قيمت خودرو‍‍ ،احتصاب مدت زمان تأخير بايستي توسط خريدار به شركت پرداخت گردد.

ماده 5- خريدار در صورت استفاده از تسهيلات بايستي شرايط ليزينگ را دارا بوده و مدارك مربوطه را به شركت ليزينگ تحويل نمايد و فروشنده هيچگونه تعهدي نسبت به شرايط ليزينگ ندارد و صرفآ متقاضي را به ليزينگ معرفي خواهد نمود.